1. Algemeen

1.1 Podologie Femke Baldewijns, met maatschappelijke zetel te Tervoortstraat 1 – 3830 Wellen is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0795.433.256.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Podologie Femke Baldewijns en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Podologie Femke Baldewijns. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 14 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschot aangerekend van 30% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door Podologie Femke Baldewijns ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Podologie Femke Baldewijns, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 Bij afwezigheid dient ten laatste 24 uur vooraf schriftelijk of telefonisch te worden verwittigd. Bij gebreke hieraan wordt de volledige prestatie aangerekend.

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Podologie Femke Baldewijns.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat Podologie Femke Baldewijns een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat Podologie Femke Baldewijns een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Podologie Femke Baldewijns, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1 Indien Podologie Femke Baldewijns de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Podologie Femke Baldewijns het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Podologie Femke Baldewijns. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Podologie Femke Baldewijns kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Podologie Femke Baldewijns de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 Podologie Femke Baldewijns is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Podologie Femke Baldewijns kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Podologie Femke Baldewijns is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

8. Overdracht van rechten

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Podologie Femke Baldewijns heeft voldaan.

8.2 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Podologie Femke Baldewijns. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

9.2 Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

10. Privacy

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Podologie Femke Baldewijns te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Podologie Femke Baldewijns is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is Podologie Femke Baldewijns verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Podologie Femke Baldewijns hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Podologie Femke Baldewijns van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

10.3 Indien Podologie Femke Baldewijns alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Podologie Femke Baldewijns de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 Podologie Femke Baldewijns draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

11. Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Podologie Femke Baldewijns van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Podologie Femke Baldewijns afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Podologie Femke Baldewijns. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventuele in gebreke blijven van Podologie Femke Baldewijns om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen Podologie Femke Baldewijns en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Podologie Femke Baldewijns worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar Podologie Femke Baldewijns gevestigd is, onverminderd het recht voor Podologie Femke Baldewijns om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.